Van het bestuur

Van de voorzitter
Beste Mensen,
De onlangs gehouden Algemene Leden Vergadering was goed bezocht en is weer naar behoren verlopen en de after bingo was weer zeer gezellig. Het bestuur is blij dat door de leden met algemene stemmen het financieel en bestuurlijk beleid is goedgekeurd. Marianne en ik waren verkiesbaar en zijn herkozen. Het voorstel van het bestuur om Ruud Heinsius als nieuw bestuurslid aan te stellen werd met algemene stemmen aanvaard. Ik wens hem veel plezier in ons bestuur.
Een speciaal woord van dank wil ik richten aan onze financiële man, Martin Molenaar. Met zijn administratie werkzaamheden houdt hij de VRA op de been.
Op 11 april hebben we in Enkhuizen en Medemblik met een kleine delegatie gekeken op verschillende locaties naar mogelijkheden voor een gezellig dagje uit. Enkele kenmerken zijn; het mag niet te ver weg zijn en het moet voor onze leden te doen zijn. De steeds meegebrachte gezelligheid is door het bestuur niet te organiseren.
Ik hoor het veel om me heen, dat men is er “klaar mee is”, met het trieste weer. Daarom moeten we maar aan Gerdus vragen of hij een hartig woordje met de goden gaat praten en verzoeken om beter weer. Trouwens, ik geef hem weinig kans op een goed resultaat.
Ik wens iedereen weer een gezellig verenigingsjaar.
Hans Beglinger

Van de secretaris
Af en toe komt er bij het secretariaat aan leden gericht enveloppen retour met opschrift “verhuisd” of “woont hier niet meer”. Wilt u in geval van verhuizing dit vroegtijdig melden aan het secretariaat?
In de afgelopen weken ben ik weer geopereerd, liposuctie, aan de hoge flanken, waardoor ik enige weken minder mobiel ben en niet genoeg aandacht heb voor de beslommeringen van de VRA. Door heel grote bloeduitstortingen kreeg ik bloedarmoede, herstel daarvan heeft zijn tijd nodig. Het gaat nu echter langzaam weer berg opwaarts. Ik dank iedereen die mij, op welke wijze dan gesteund heeft.

*Hieronder volgen de ad hoc notulen ALV 05 april 2023
Enigszins verlaat werd omstreeks 14.20 uur de vergadering geopend door de voorzitter Hans Beglinger.
Secretaris Marianne Walma meldde dat er 41 personen de presentielijst hadden getekend en dat er 34 personen een correcte machtiging hadden ingeleverd. Hiermee was het quorum ruimschoots aanwezig en was het derhalve een rechtmatige ALV.
De voorzitter gaf de aanwezigen de gelegenheid nog aanvullende punten voor de agenda te melden. Zonder aanvullingen werd de agenda geaccordeerd.
Nadat de secretaris de notulen van de ALV in 2022 luid en duidelijk had voorgelezen, werden deze notulen bij acclamatie door de leden goedgekeurd en als zodanig door de voorzitter en secretaris getekend.

Door het bestuur is het lid Ruud Heinsius voorgedragen om zitting te nemen in het VRA-bestuur. De aanwezige leden stemden unaniem in met dit voorstel. Ruud Heinsius kwam, na kennisgeving, later de vergadering in. Hierbij werd Ruud door de voorzitter aan de aanwezige leden voorgesteld.
Reglementair aftredend waren de voorzitter en de secretaris. Beiden verklaarden weer een termijn beschikbaar te zijn. Bij acclamatie werden beide leden van het dagelijks bestuur als bestuurslid en in hun functie herbenoemd. Dit onder vermelding dat Hans Beglinger de voorzittershamer blijft hanteren.
De secretaris had als mededeling, dat er van de erven HEUS een aanzienlijk bedrag als legaat aan de VRA is toebedeeld. Verder waren er geen ingekomen stukken.
Het jaarverslag 2022 van de secretaris werd, na eenvoudig uitleg, bij acclamatie door de leden goedgekeurd. Een speciaal woord van dank werd benoemd voor de werkzaamheden van onze oud voorzitter Nico Brinker. Hij verzorgt voor menig VRA-lid naar volle tevredenheid de jaarlijkse belastingaangifte.
Op verzoek van de voorzitter werden tijdens een minuut stilte, de in het afgelopen verenigingsjaar overleden VRA leden herdacht.
Martin Molenaar, administrateur, gaf uitleg over het op de muur geprojecteerde financieel verslag. Drie punten gaven aanleiding tot vragen en suggesties. Uitleg werd gegeven over het bedrag, dat gereserveerd is voor het jubileum in 2024. Verder kwam de suggestie om een meerjarig begroting/planning te maken. Voorzitter zegt toe deze suggestie binnen het bestuur te gaan bespreken. Enige leden maakten zich zorgen over het snel leegraken van de goedgevulde kas. Marianne Walma gaf hierover uitleg; in 5 jaar zal de geldvoorraad op zijn. Indien er geen nieuwe jongere bestuursleden zich aanmelden om het “stokje” over te nemen, dan zal het bestuur hoogbejaard zijn en de VRA ter ziele zijn. Zo zijn al meerdere patiëntenverenigingen opgedoekt bij gebrek aan nieuwe bestuursleden. Deze trend zet zich onverminderd voort.
Hierop volgde dan ook de prangende vraag; Wie meldt zich aan voor een functie binnen het bestuur. Allen zwegen. Wel waren er gegadigden voor een assistent functie.
De kascontrolecommissie bestond uit Reina Jansen en Jos Elzinga. Jos Elzinga kon in verband met een ernstige ziekte deze rol niet vervullen. Jos is onlangs overleden. De voorzitter van de kascontrole commissie, Reina Jansen, las mede namens haar mede commissielid Ruud Heinsius hun verklaring voor. De financiële stukken zijn gecontroleerd en in orde bevonden en ze stellen de aanwezige leden voor om het bestuur van de VRA-decharge te verlenen. De leden verlenen het VRA-bestuur bij acclamatie decharge voor het financieel beleid. Dhr. Ad van Velsen verklaart reserve lid van de kascontrole commissie te willen worden. Ad wordt als zodanig benoemd. Deze commissie bestaat dan uit Reina Jansen en Ad van Velsen. Na korte discussie werd de gemaakte begroting voor 2023 bij acclamatie goedgekeurd. Er werd geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor de rondvraag.
Marianne, secretaris

Van de Penningmeester
De automatische incasso’s zijn nog niet geïnd, dit in verband met de herstel periode van de secretaris.

Maar heb je geen automatische incasso en de contributie “nog niet” voldaan, regel bij Marianne snel een automatische incasso machtiging of betaal bij Marianne in contanten fluks je ereschuld.

 

Van de redactie
Ook nu staat er weer een item in over lichamelijk bewegen omdat lichamelijke fitheid ook zorgt voor mentale fitheid. De VRA betaalt mee aan de kosten voor sport/beweging. Relevante vragen kun je kwijt bij de secretaris.

Nieuw kantoortje secretariaat
In de week voorafgaand aan het paasweekend is het bestaand kantoor ontruimd en het nieuwe kantoortje gebruiksklaar gemaakt. Van alles hebben de techneuten van Reade in de voorafgaande weken gedaan. Er is een nieuwe computerscherm geplaatst en ander of nieuw meubilair. Dank daarvoor.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security